Wat heeft het bestuur van de Stichting RandBelang tot nu toe nagestreefd/gedaan/bereikt?

 
5 november 2020
: Na een lange voorbereiding passeert de notaris alle voor de oprichting van de Stichting RandBelang benodigde stukken, waaronder de statuten.

12 november 2020: De registratie bij de Kamer van Koophandel is een feit. We kunnen aan de slag.

12 november 2020: Eerste officiële vergadering van het bestuur! Gesproken wordt over een nog te maken reglement, de transformatie van de klankbordgroep naar een raad van advies, het leggen van contacten, actiepunten, enz.

13 november 2020: Brief met uitnodiging voor verkennend gesprek naar tuinders ten noorden van Kennemerpark verstuurd.

14 november 2020: Brief met uitnodiging voor verkennend gesprek naar VvE Adriaan Stoopplein (Stoops Bad) verstuurd.

15 november 2020: Brief met uitnodiging voor verkennend gesprek naar rector Kennemer Lyceum verstuurd. Een eerste afspraak wordt gemaakt.

16 november 2020: Brief naar de bewoners van het Kennemerpark met informatie over de Stichting RandBelang. Bewoners worden uitgenodigd om met suggesties te komen.

16 november 2020: Verzoek aan Hoogheemraadschap Rijnland om bij de volgende schouw extra te letten op de nogal ondiepe wateren in het gebied ten noorden van de Julianalaan. Suggestie onzerzijds: baggeren.
Rijnland heeft telefonisch gereageerd. Het baggeren zal nog enige tijd op zich laten wachten. Kosten zijn voor eigenaren aan water gelegen percelen.

16 november 2020: Brief naar college van B&W Bloemendaal met verzoek aanleg trottoir i.v.m. gevaarlijke sitiatie in deel Willem de Zwijgerlaan. Reactie gemeente: Geacht bestuur, Uw verzoek is in commissieverband besproken met de wethouder, de verkeersadviseur van de politie en de betrokken gemeentelijke afdelingen wegen/verkeer. In de huidige situatie is de noodzaak voor een voetpad niet gegeven, gelet op het relatief geringe verkeersgebruik van de Willem de Zwijgerlaan en de alternatieve voet-fiets route die beschikbaar is via Kennemerpark/A. Stoopplein. De commissie wijst erop, dat een toekomstige (woning-)ontwikkeling op het terrein WR1 mogelijk aanleiding kan zijn om opnieuw te kijken naar nut en noodzaak van een voetpad langs de Willem de Zwijgerlaan.

17 november 2020: Verzoek aan firma BLS-Educatief Reanimatietraining om de AED op Kennemerpark 108 te inspecteren en tevens te overleggen over de mogelijkheid van reanimatietrainingen voor buurtbewoners.
Inspectie heeft plaatsgevonden. BLS-Educatief stuurt nog een overzicht.

18 november 2020: Brief naar college van B&W Bloemendaal. Zorgen geuit over esthetische aspecten nieuwbouw onderstation Liander ten noorden van Kennemerpark. Aangedrongen op beperking bouwhoogte en aandacht voor architectonische schoonheid.

23 november 2020: De stichting stuurt een brief met 5 notities, in totaal 40 pagina's, over verschillende onderwerpen naar de gemeenteraad. Aanleiding is de zorg over een voorgesteld raadsbesluit dat overhaast genomen dreigt te worden.
De notities gaan over de volgende onderwerpen: 1. Analyse raadsvoorstel WR1, 2. Coördinatiebesluit WR1 dec. 2020, 3. Wibauts plannen voor WR1 en het "vigerend beleid", 4. Parkeren op Westelijke Randweg 1, 5. Zichtlijn Kopje van Bloemendaal - Grote Kerk in SP van WR1. Gebundelde versie tevens aan griffie gezonden. De aanbiedingsbrief en de vijf daarbij behorende documenten kun je hier vinden, genummerd 00 t.m. 05.

26 november 2020: Notitie "Waarom het ontwerp van Wibaut niet past" verstuurd naar alle (duo)commissie- en raadsleden, evenals naar de griffie.

26 november 2020: De voorzitter van Stichting RandBelang spreekt in, evenals leden van de klankbordgroep, tijdens de z.g. "beeldvormende avond" van de gemeente Bloemendaal.

1 december 2020: De voorzitter van Stichting RandBelang spreekt in tijdens de vergadering van de Commissie Grondgebied, evenals leden van de klankbordgroep.

4 december 2020: Verzoek aan Liander N.V. om bij de beoogde nieuwbouw aan de Willem de Zwijgerlaan te Overveen rekening te houden met de esthetische aspecten, aangezien deze bebouwing veel meer in het zicht komt dan de bestaande bebouwing.

7 december 2020: Oriënterend gesprek met de rector van het Kennemer Lyceum, de heer P. de Zoete. Tijdens onze bijeenkomst op de kamer van de rector hebben wij onze doelstellingen toegelicht. De heer De Zoete toonde zich ingenomen met ons initiatief en zegde ons alle hulp toe, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van vergaderruimte in zijn school.

9 december 2020: Stichting RandBelang stuurt de "Notitie Onveiligheid Westelijke Randweg 1" naar de Bloemendaalse gemeenteraad. Dit document kunt u hier lezen. De notitie is door ons geschreven naar aanleiding van beweringen, gedaan door wethouder Wijkhuisen in de vergadering van de Commissie Grondgebied op 1 december. Wij tonen hier aan dat er absoluut geen sprake is van unanieme steun voor de z.g. "Veiligheidsnotitie", waarin beweerd wordt dat er veilig naast het grote transformatorstation gewoond kan worden.

11 december 2020:
Stichting RandBelang stuurt het document "Achter de schermen van het WR1-project" naar de raadsleden. In het document wordt een doekje open gedaan over de schimmige praktijken van de projectontwikkelaar, de wethouders en de ambtenaren. Dit document kun je hier lezen. Het is gebaseerd op door ons opgevraagde informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
Uit het verhaal blijkt dat er een innige verstandhouding bestaat tussen de drie bovengenoemde spelers. De andere spelers, te weten de gemeenteraad en de betrokken burgers, worden bewust buiten de "inner circle" gehouden.

13 december 2020: In reactie op het Veiligheidsrapport van Peutz d.d. 25 november zendt Stichting RandBelang een contraexpertise rapport door prof. dr. B.J.M. Ale. Professor Ale is een zowel nationaal als internationaal erkende autoriteit op het gebied van veiligheid en risicomanagement.
In het kort: de professor concludeert dat de motivering van het Peutz-rapport onvoldoende is om van de VNG-richtafstanden af te wijken en dat aanwezigheid van het transformatorstation wel degelijk veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarnaast geeft hij duidelijk aan dat gevaar in eerste instantie voorkomen dient te worden. De contraexpertise van prof.dr. B.J.M. Ale kun je hier lezen.

17 december 2020: Vergadering van de gemeenteraad. Op voorstel van het CDA, D66 en de VVD, de drie coalitiepartijen, wordt het project Westelijke Randweg 1 van de agenda afgevoerd. Het was inmiddels bij de insiders bekend dat het voorstel van het college - te weten: de bouwplannen van Wibaut zo snel mogelijk ten uitvoer brengen - het niet zou gaan halen. Als het voorstel op de agenda gehandhaafd zou worden, was niet alleen het collegevoorstel afgewezen, maar er zou ongetwijfeld een voor het college pijnlijke discussie aan voorafgegaan zijn. Deze blamage werd nu voorkomen. Onduidelijk is het hoe zich dit verder zal ontwikkelen. Stichting RandBelang is enerzijds blij dat het gezond verstand voorlopig heeft gezegevierd, maar betreurt de voortdurende onzekerheid.

24 december 2020: Twee aangetekende brieven verstuurd. Beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) i.v.m. ogenschijnlijke tegenstrijdigheden in het proces dat geleid heeft tot het positieve welstandsadvies waar het Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Westelijke Randweg 1 over spreekt. Dit positieve welstandsadvies lijkt namelijk strijdig met de fundamentele bezwaren geuit door de Welstandscommissie in april en mei 2020.

14 februari 2021: Vergadering bestuur en klankbordgroep.

15 februari 2021: Brief verstuurd aan zowel het college van B en W van Bloemendaal als het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met het verzoek om een einde te maken aan het stallen van bouwmaterialen, het vernielen van de ondergrond en het achterlaten van snoeirestanten ter hoogte van Westelijke Randweg 1 te Overveen. Inmiddels (3 maart) heeft zowel de provincie als de gemeente gereageerd. De gemeente heeft Liander aangespoord de grote haspels weg te halen en de grond eromheen weer netjes te maken.

3 mei 2021: Brief verstuurd naar het college met daarin een dringende oproep om serieus werk te maken van het Wob-verzoek dat op 24 december 2020 was ingediend door de Stichting, maar waar nog steeds niet aan voldaan is. De normale doorlooptijd van een dergelijk verzoek bedraagt 4 weken. Stichting RandBelang herinnert het Bloemendaals college aan de woorden van minister Ollongren: 'Ik roep dan ook alle bestuursorganen op om binnen de daarvoor gestelde termijnen aan verzoeken te voldoen; dit is van groot belang voor het vertrouwen in de overheid en het goed functioneren van onze democratie.’

 4 november 2021: Kennismakingsgesprek met de 'nieuwe' rector ad interim van het Kennemer Lyceum, mevrouw B. van Staalduine.

 7 januari 2022: Verzoek gericht aan het gemeentebestuur om groen te planten rond het verdeelstation van Delta Fiber aan de Willem de Zwijgerlaan (ter hoogte van de provinciale zoutopslag) teneinde dit lelijke gebouwtje zo min mogelijk te laten opvallen in de verder fraaie omgeving.

Verdeelstation Delta Fiber, Overveen

Update 16 maart. Wij ontvingen van de gemeente het heuglijke bericht dat men, zo mogelijk nog voor 1 april, onze wensen zal inwilligen.

Update 3 juli. De door de gemeente verzorgde aanplant moet zijn waarde nog bewijzen, maar slaat gelukkig aan. Het onkruid doet ook flink zijn best. Zo mooi als het voorheen was, zal het echter niet meer worden. Dit stukje grond werd voor de symbolische prijs van één euro aan de firma Delta Fiber verkocht, zonder daarbij rekening te houden met de (visuele) gevolgen voor de omgeving. Het geplante groen was daarna voor rekening van de gemeente Bloemendaal.15 september 2022: Vergadering bestuur.

3 oktober 2022: Overleg tussen wethouder Gamri enerzijds en voorzitter en secretaris Stichting RandBelang anderzijds. Mevrouw Gamri wilde zich laten informeren over Westelijke Randweg 1. Het perceel heeft momenteel een nuttige bestemming als opslag van de bouwmaterialen van grondbedrijf Paape uit Overveen. Wij hebben benadrukt dat de locatie volkomen ongeschikt is voor woningbouw, hetgeen aangetoond is door de onderzoekingen van prof. Ale. Door het ontbreken van voldoende veiligheid kan er wat woningbouw betreft geen sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening.

16 november 2022: Stichting RandBelang maakt bezwaar bij de gemeente tegen de kap van een zestal abelen op het terrein van het transformatorstation (50 kV-station) Overveen. Volgens de initiatiefnemer staan deze enigszins in de weg bij het plaatsen van een nieuw hekwerk. Wij, en velen met ons, vinden dit geen goede reden om zes redelijk tot goed gezonde bomen uit onze directe omgeving weg te nemen.
De Commissie Bezwaarschriften behandelt ons bewaar op 31 januari 2023. 

Links de twee grootste bomen. De andere (gedeeltelijk zichtbaar) bevinden zich rechts hiervan.
Aanzicht vanaf het fietspad langs de randweg. Links de twee grootste bomen. De andere vier (gedeeltelijk zichtbaar) bevinden zich rechts hiervan.

Update 16 maart 2023: Helaas heeft de bezwaarschriftencommissie na de hoorzitting uiteindelijk in het nadeel van onze buurt geadviseerd. Onze omgevingsjuriste ziet echter mogelijkheden voor een gang naar de rechter. Wat dat betreft is er tijd tot het officiële einde van het broedseizoen op 15 juli. We beraden ons nog.

20 februari 2023: Vergadering bestuur en klankbordgroep.

23 februari 2023: De eigen versie van de Ontwikkelvisie Westelijke Randweg 1 is gereed. Na veel overleg en steeds betere concepten is er een definitieve (?) versie van de ontwikkelvisie. Een ontwikkelvisie die een beeld schept van onze buurt en die aangeeft hoe deze in de toekomst verder ontwikkeld zou kunnen worden. Het wachten is nu op de gemeentelijke ontwikkelvisie, waarvan het de bedoeling is dat deze in juli 2023 vastgesteld wordt door de raad.

17 en 18 oktober 2023: Bezwaar gemaakt m.b.t. de ruimtelijke ordening van de percelen aan de Willem de Zwijgerlaan ten noorden van de volkstuinen.

 8 november 2023: Verzoek aan gemeente om maatregelen te nemen om de eens zo fraaie berm tussen de Westelijke Randweg en de Willem de Zwijgerlaan weer zoveel mogelijk te herstellen en hier geen maaisel, takken en zware objecten meer op te slaan. Dit verzoek is te beschouwen als een herhaling van soortgelijke verzoeken, gedaan op 15 februari 2021 en 7 januari 2022.
Op 17 en 20 november hebben wij het hier genoemde verzoek kracht bijgezet door het indienen van een handhavingsverzoek en een bezwaar tegen de verleende vergunning om van een deel van de berm een werkterrein/oplag te maken.

28 december 2023: Na goed overleg bleek de gemeente ontvankelijk voor onze bezwaren. De vergunningen zijn ingetrokken en de berm zal vanaf nu niet meer gebruikt worden als stortplaats / gemeentelijk depot voor groenafval en zware materialen. Ook zal de schade aan de bodem te zijner tijd hersteld worden.

29 december 2023: Bijeenkomst bestuur Stichting RandBelang en vaste leden klankbordgroep. Evaluering van het afgelopen jaar en het glas heffen.*
(* N.B. Uiteraard niet op kosten van de stichting!)

 7 januari 2024: In december kregen wij de kap- en rooilijst 2024 van de gemeente Bloemendaal onder ogen. Daarop staan ook twee essen in het Kennemerpark vermeld. Als reden voor het kappen vermeldt de aanvraag: "Geen toekomst op deze plek." Wij hebben hierover meermaals goed contact gehad met de gemeente en zijn tot de conclusie gekomen dat kap van deze bomen inderdaad onvermijdelijk is. De essen staan namelijk in de schaduw van grotere bomen in hun onmiddellijke nabijheid en kunnen door gebrek aan licht niet goed verder groeien. Dit is o.a. te zien aan het feit dat ze scheefgroeien.

16 januari 2024: Zitting bezwaarschriftencommissie. Behandeling van twee zaken, aangedragen door de stichting. Doel van de stichting is hier: een goede ruimtelijke ordening van twee van de percelen aan de Willem de Zwijgerlaan ten noorden van de volkstuinen (zie ook 17 en 18 oktober), zodat bestaande regels nageleefd worden en daarmee de rechtszekerheid geborgd is.
Al vanaf juli 2023 betogen wij dat, gezien het gebruik, de bestemming 'maatschappelijk' voor de desbetreffende terreinen onjuist is. Als voortzetting van het huidige gebruik gewenst is, is een bestemmingsplanwijziging naar 'bedrijf' onvermijdelijk.
Voor Liander is de verandering van bestemming nu zelfs noodzakelijk, aldus de stichting, omdat anders de in het kader van de energietransitie noodzakelijke uitbreiding niet mogelijk is.
De opslag van materialen en het stallen van voertuigen op het perceel Westelijke Randweg 1 ('Wibautterrein') door de firma Paape strookt eveneens niet met de bestemming 'maatschappelijk'. Bovendien is de vanaf de openbare weg zichtbare verrommeling van het terrein aanzienlijk toegenomen sinds de provincie hier vertrokken is. Daarom acht de stichting de volgende keuze onvermijdelijk: óf geheel stoppen met de opslag, óf een betere regulering middels een bestemmingsplanwijziging naar de bestemming 'bedrijf'.

22 januari 2024: Zienswijze m.b.t. de uitbreiding van het transformatorstation aan de Willem de Zwijgerlaan 3 ingediend. Stichting RandBelang onderschrijft het belang van de energietransitie en is van mening dat de uitbreiding van het transformatorstation noodzakelijk is.
Gezien het feit dat het om een aanzienlijke en duidelijk zichtbare vergroting van het huidige station gaat, zowel in omvang als vermogen, dringen wij wel aan op een goede ruimtelijke inpassing van het voorliggende ontwerp in de omgeving. Wij denken dat er op dit punt verbetering mogelijk is. Verbeelding, regels en toelichting zouden naar onze mening nog aangepast, aangevuld en deels gecorrigeerd moeten worden. Met dat doel voor ogen is deze zienswijze geschreven.

21 februari 2024: Verzoek gericht aan het collge van B en W om de bestemming van drie percelen in de onmiddellijke omgeving van de stichting te wijzigen van 'maatschappelijk' naar 'bedrijf' om zo a. te voldoen aan hetgeen de wet voorschrijft en b. het huidig gebruik niet langer strijdig te laten zijn met de bestemming. Het gaat om de Willem de Zwijgerlaan 1 en 3 en de Westelijke Randweg 1.

 9 maart 2024: Stichting RandBelang brengt een advies uit naar de leden van de gemeenteraad van Bloemendaal. De stichting waarschuwt de raadsleden voor het feit dat een woontoren van ongeveer 48 meter hoog storend zal zijn op de beschermde zichtlijn Kopje - Grote Kerk.
De zichtlijn omvat in dit geval meer dan een denkbeeldige lijn van A (het Kopje) naar B (de Grote Kerk). De Bloemendaalse Structuurvisie zegt hierover: “Het Kopje biedt hier bij uitstek een venster op de regio en het panorama dient behouden te blijven. Met name de blik op het Haarlemse stadscentrum is fraai. Hierin speelt het zicht op de Grote Kerk een bepalende rol.”
De Grote Kerk is dus volgens de Structuurvisie (een bindend beleidsdocument!) de voornaamste blikvanger, maar het gaat bij deze zichtlijn om het hele blikveld vanaf het Kopje richting het Haarlemse stadscentrum en het landschap daartussen.
Stichting RandBelang is het niet eens met een dergelijke inbreuk op de genoemde zichtlijn en is bovendien van mening dat woontorens niet passen bij het dorpse karakter van de woonkernen binnen de gemeente Bloemendaal.

26 april 2024: Contact gezocht met Team Groen van de gemeente Bloemendaal. Ons is nogmaals verzekerd dat de grond van de berm van de Willem de Zwijgerlaan (oostzijde) geëgaliseeerd, licht gefreesd en ingezaaid zal worden. Dit is gepland in de periode mei-juni. In oktober zal er nieuwe beplanting worden aangebracht rond het PoP-station van Delta Fiber. Rond het terrein, dat er straks als een fraai plantsoen zal uitzien, is reeds een hekwerk geplaatst. Dit is het resultaat van goed overleg tussen enerzijds afdelingen van de gemeente en anderzijds Stichting RandBelang in de periode november-december 2023: zie hierboven.


*